СҮРЬЕЭ ӨВЧНӨӨР ОНОШЛОГДОЖ БОГИНО ХУГАЦААНЫ ШУУД ЭМЧИЛГЭЭГЭЭР ЭДГЭРСЭН ТОХИОЛДЛЫН ХУВИЙН ЖИН, аймаг, нийслэлээр

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2015-11-10 / Хугацааны давтамж: Жил 1995 ~ 2014


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд