Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2013-07-23 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2010


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мянганы хөгжлийн зорилтын шалгуур үзүүлэлтүүд