Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БААХШИЛ" гэдэг ургийн овогтой нийт 33 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар12
2.Хэнтий10
3.Дорнод6
4.Баянхонгор4
5.Дорноговь1