Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДГҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 12 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Архангай5
2.Дархан-Уул4
3.Улаанбаатар2
4.Сэлэнгэ1