Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДГҮҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 55 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Баянхонгор24
2.Сэлэнгэ18
3.Улаанбаатар9
4.Дорноговь3
5.Орхон1