Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭДГҮҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Сэлэнгэ4