Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭДЭГҮҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар2