Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "КИТАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 3 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Ховд3