Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 45,248 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар18,510
2.Өмнөговь3,548
3.Увс3,530
4.Өвөрхангай2,792
5.Завхан2,728
6.Орхон2,012
7.Булган1,794
8.Дархан-Уул1,268
9.Сэлэнгэ1,209
10.Төв1,095
11.Архангай1,071
12.Баянхонгор1,036
13.Хөвсгөл1,020
14.Дундговь931
15.Говь-Алтай558
16.Дорноговь554
17.Ховд484
18.Дорнод376
19.Хэнтий318
20.Сүхбаатар205
21.Говьсүмбэр203
22.Баян-Өлгий6