Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРГҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 25 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар13
2.Өмнөговь12