Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРГҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 313 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өмнөговь225
2.Улаанбаатар54
3.Дорноговь19
4.Орхон4
5.Дорнод3
6.Сэлэнгэ3
7.Дархан-Уул2
8.Өвөрхангай1
9.Төв1
10.Дундговь1