Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХЭРГҮҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 309 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өмнөговь221
2.Улаанбаатар54
3.Дорноговь19
4.Орхон4
5.Дорнод3
6.Сэлэнгэ3
7.Дархан-Уул2
8.Дундговь1
9.Өвөрхангай1
10.Төв1