Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗООД" гэдэг ургийн овогтой нийт 7 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3
2.Орхон1
3.Ховд1
4.Увс1
5.Завхан1