Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗӨӨН" гэдэг ургийн овогтой нийт 481 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Дорнод218
2.Улаанбаатар209
3.Хэнтий25
4.Дорноговь11
5.Сэлэнгэ8
6.Дархан-Уул6
7.Баянхонгор1
8.Төв1
9.Сүхбаатар1
10.Завхан1