Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ӨЗӨӨН ХАМНИГАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 5 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Дорнод5