Хүн ам

Энэ бүлэгт Монгол Улсын хүн амын өсөлт, нас, хүйсийн бүтэц, төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, цуцлалт, үрчлэлт гэх мэт хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистикийн үзүүлэлтийг тусгав. Хүн амын статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, хүн амын ердийн болон шилжих хөдөлгөөний жил бүрийн мэдээ тайлан болно. Монгол Улсын хүн амд Монгол Улсын нутаг дэсгэрт оршин суугаа болон гадаадад 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугаа Монгол Улсын харьяат хүн амыг хамруулна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн ам-Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжид 183 хоног буюу 6 сараас дээш хугацаагаар оршин сууж байгаа хүн амыг ойлгоно. Жилийн дундаж хүн амын тоог жилийн эхний болон эцсийн хүн амын тооны нийлбэрийг 2-т хувааж тооцно.

Он сонгох:Хүн ам

Монгол Улсын нийт хүн ам 2016 онд 3,119,935 болж, өмнөх оныхоос 62,157 буюу 2.03 хувиар өслөө. Улсын хэмжээнд 2016 онд 79,920 хүүхэд мэндэлсэн байна.


1,533,983
+
1,585,952
=
3,119,935

Нийт хүн амын 64.67 хувь нь 35 хүртэл насны залуучууд байна. Тодруулбал, нийт хүн амын 30.05 хувь буюу 937,518 нь 0-14 насны хүүхэд, 63.82 хувь буюу 1,991,183 нь 15-59 насны хүмүүс, 6.13 хувь буюу 191,234 нь 60 ба түүнээс дээш насны өндөр настан байна.