Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд

Энэ бүлэгт Монгол Улсын гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлтийг тусгав. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлтийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, түүвэр судалгаанууд болон жил бүрийн мэдээ тайлан болно. Монгол Улс гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистик үзүүлэлтийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль ба холбогдох олон улсын гэрээ, конвенцуудын  зарчмыг суурь болгоно.

Он сонгох: