Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд

Энэ бүлэгт Монгол Улсын гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлтийг тусгав. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлтийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь 10 жил тутамд явуулдаг хүн ам, орон сууцны тооллого, түүвэр судалгаанууд болон жил бүрийн мэдээ тайлан болно.  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын нэгдсэн үзүүлэлтийг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ нийгэм, эдийн засаг, соёлын салбарын шинжилгээний асуудлыг хамарна. Монгол Улс гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын статистик үзүүлэлтийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Статистикийн тухай хууль, Гэр бүлийн тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль ба холбогдох олон улсын гэрээ, конвенцуудын  зарчмыг суурь болгоно.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 16 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ 4, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ХҮҮХЭДТЭЙ ӨРХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2013-07-23
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ҮРЧЛҮҮЛСЭН ХҮҮХДИЙН ТОО, насны бүлгээр 2020-03-23
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, эхийн насны бүлгээр 2019-03-23
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ХАГАС ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-01-17
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд БҮТЭН ӨНЧИН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-01-17
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ТӨРӨХ ҮЕИЙН ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА , аймаг/нийслэлээр 2020-03-23
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ҮРЧЛЭЛТ, 1000 хүнд ногдохоор, аймаг/ нийслэлээр 2020-03-23
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ТӨРӨЛТИЙН ТОО, хүйсээр 2020-03-20
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ТӨРӨЛТИЙН КОЭФФИЦИЕНТ 2019-04-02
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд НЭГ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-19
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ТАВ ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЭЛ, аймаг, нийслэлээр 2018-07-19
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД ХАМРАГДСАН ХҮҮХДИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-02-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ӨДРӨӨР СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-02-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙГ ӨДРӨӨР СУРАЛЦАН ТӨГСӨГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2018-11-06
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2020-02-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд АМЬД ТӨРСӨН ХҮҮХДИЙН ТОО, улсын дүн, сараар 2020-03-13
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, жилийн бүрийн эцэст(амьд төрсөн 1000 хүүхэд тутамд) 2020-02-19
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ЭХИЙН ЭНДЭГДЭЛ, бүс, аймаг, нийслэл, жил бүрийн эцэст 2020-02-19
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-05-30
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд НЯЛХСЫН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 2019-04-29
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр 2015-11-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2015-11-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр 2015-11-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр 2015-11-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар 2015-11-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, эхийн боловсролын түвшнээр 2015-11-10
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРААЛТАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, эхийн боловсролын түвшнээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ӨСӨЛТИЙН ХОЦРОЛТТОЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хот, хөдөөгөөр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, хүйсээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, насны бүлгээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, бүсээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, суурьшлаар 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ , эхийн боловсролын түвшнээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ТУРАНХАЙ ХҮҮХДИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ, аж байдлын түвшний 5 тэнцүү бүлгээр 2012-11-14
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН , 1000 амьд төрөлтөд ногдох, жилийн эцсийн байдлаар 2020-02-19
Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд 100000 АМЬД ТӨРӨЛТӨД НОГДОХ ЭХИЙН ЭНДЭГДЛИЙН ТҮВШИН, аймаг, нийслэлээр 2020-02-19