Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, дундаж цалин

Энэ бүлэгт хөдөлмөрийн насны хүн ам, ажиллах хүч, ажиллагчид, ажилгүй иргэдийн талаарх мэдээллийг тусгалаа. Эдгээр үзүүлэлтийг тооцохдоо Үндэсний статистикийн хорооноос жил, улирал тутам гаргадаг “Ажиллах хүчний судалгаа”, “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын цалингийн мэдээ”, “Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний талаарх статистикийн тойм” зэрэг хөдөлмөрийн статистикийн холбогдолтой түүвэр судалгаа, мэдээ тайлангийн үр дүнг ашигласан болно. Монгол Улсад Ажиллах хүчний судалгаа (АХС) –г анх удаа 2002-2003 онд олон улсын нийтлэг аргачлалын дагуу улирлаар явуулсан нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын нөлөөллийг тусгасан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний хэмжээний суурь судалгаа болсон билээ. Харин Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулинд 2004 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт ёсоор 2006 оноос эхлэн жил тутам АХС-г улирлаар явуулж, үр дүнг нэгтгэн тархаадаг болсон юм. Ажиллах хүчний судалгаагаар сонгогдсон өрхөөс мэдээллийг сар бүр цуглуулж, улирлаар нэгтгэж, үр дүнг гаргадаг. Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 01/68/94 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ, улсын дүнгээр, улирал, жилээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛЛАХ ХҮЧ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛЛАХ ХҮЧНЭЭС ГАДУУРХ ХҮН АМ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛЛАХ ХҮЧНЭЭС ГАДУУРХ ХҮН АМ, шалтгаанаар, улирал, жилээр 2019-03-21
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирлаар 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, насны бүлэг, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-26
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар, улирал, жилээр 2019-03-21
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, хүйс, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15 БА ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-21
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл 15, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛГҮЙ ИРГЭДИЙН ТОО, хүйс, насны бүлэг, аймаг, нийслэл, улирал, жилээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-09-24
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирал, жилээр 2019-08-20
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД насны бүлэг, хүйс, бүс, аймаг, нийслэл, сараар 2019-09-23
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2019-03-21
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, насны бүлгээр 2019-03-21
Хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл ХӨДӨЛМӨРИЙН ДУТУУ АШИГЛАЛТ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-08-20
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр 2019-09-17
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар, улирал, жилээр 2019-09-17
Дундаж цалин БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2010=100%), эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирал, жилээр 2019-09-17
Дундаж цалин АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, өмчийн хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2019-09-17
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, хариуцлагын хэлбэр, хүйс, улирал, жилээр 2019-09-17
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажил мэргэжлийн ангилал, хүйс, улирал, жилээр 2019-09-17
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧИД, цалин хөлсний бүлгээр, дүнд эзлэх хувиар 2019-09-17
Дундаж цалин АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, ажиллагчдын тооны бүлгээр, хүйс, улирал, жилээр 2019-09-17
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ОСОЛДОГЧИД, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар 2019-10-16
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-10-16
Төрийн албан хаагчид МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-04-15
Төрийн албан хаагчид МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД, төрийн албаны ангилалаар 2019-04-15
Төрийн албан хаагчид МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД, албан тушаалын ангиллаар 2019-04-15
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, оны эцэст, улс орноор 2019-07-24
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, оны эцэст, аймаг нийслэлэээр 2019-07-24
Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид ХӨДӨЛМӨРИЙН ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛ ЭРХЭЛЖ БУЙ ГАДААДЫН ИРГЭД, ЭЗҮА салбарын ангиллаар 2019-07-24
Хөдөлмөрийн хамтын маргаан ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН, аймаг нийслэлээр 2019-03-15
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 1.3.1 Нийгмийн хамгааллын суурь хөтөлбөрт хамрагдсан хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь 2019-04-04
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 5.5.2 Удирдах албан тушаалд ажилладаг эмэгтэйчүүдийн ажил эрхэлдэг нийт эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.2.1 Зэрэгцүүлэх үнээр тооцсон нэг ажиллагчид ногдох ДНБ-ний жилийн өсөлт 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.5.1 Ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, хүйсээр 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.5.2 Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.6.1 Боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.7.1 Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлг 2019-04-05
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 8.8.1 Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн хувь, хүйсээр 2019-04-05
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 10.4.1 ДНБ-нд цалин, нийгмийн хамгааллын шилжүүлгийн эзлэх хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр 1.a.2 Төсвийн нийт зарлагад суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)-нд зориулсан зардлын эзлэх хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EMPL-1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EARN-1 Хөдөлмөр эрхэлж байгаа боловч ядуурлын шугамаас доогоор хэрэглээтэй хүн амын хувийн жин 2019-04-11
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EARN-2 Бага цалинтай ажиллагчдын хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр TIME-1 Илүү цагаар ажиллагчдын хувь (долоо хоногт 48 цагаас илүү) 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр EQUA-1 Ажил мэргэжил дэх хүйсийн ялгаа (эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь) 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр SECU-1 Өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа тэтгэврийн наснаас дээш насны (65 болон түүнээс дээш насны) 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр DIAL-1 Үйлдвэрчний эвлэлийн нягтралын түвшин 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр DIAL-2 Ажил олгогч байгууллагын нягтралын түвшин 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-1 Сургуульд хамрагдаагүй хүүхдийн эзлэх хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-2 Хөдөлмөр эрхлэх насны хүн амд ХДХВ-ийн халдвартай хүн амын эзлэх хувь 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-4 Орлогын тэгш бус байдал (90:10 харьцаа) 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-5 Инфляцийн түвшин (хэрэглээний үнийн индекс) 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-6 Ажиллагчид, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар 2019-04-12
ТХЗ болон зохистой хөдөлмөр CONT-7 Насанд хүрэгчдийн бичиг үсэг тайлагдалтын түвшин 2019-04-12