Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ (биет болон үнийн дүнгээр), борлуулалт, үндсэн хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлж, аж ахуйн нэгжийн сар, жилийн тайлан, тооллого, судалгааны үр дүнгийн тоон мэдээллийг ашиглан тэдгээрийг нэгтгэн гаргадаг. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний биет хэмжээний индексийг сар бүр тооцож, статистикийн бюллетеньд тусгаж байна. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийг тооцоход 1967, 1986, 1995, 2000 оныг зэрэгцүүлэх үнийн суурь болгож байсныг 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2005 оны үнийг суурь болгож байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 300 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн мэдээлэлд хамруулан судалж, үйлдвэрлэлийн биет хэмжээний индексийг тооцдог.

Он сонгох:
Сар сонгох:


ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 1410.5 тэрбум төгрөг

БОРЛУУЛАЛТ 1767.3 тэрбум төгрөг

Уул уурхайн олборлох салбарын үйлдвэрлэл 1039.1 тэрбум төгрөг

Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл 2998.4 тэрбум төгрөг

Цахилгаан, дулааны эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэл 71.6 тэрбум төгрөг

Аж үйлдвэрийн салбарын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн

Нүүрс 4377.7 мянган тонн

Сүү 2525.1 мянган литр

Цемент 118.5 мянган тонн

Цахилгаан эрчим хүч 407.3 сая квт цаг

Зэс 33.5 мянган тонн

Гурил 15815.3 тонн

Металл бэлдэц 2.50 мянган тонн

Дулааны эрчим хүч 498 мянган гкал

Алт 2582.2 кг

Согтууруулах ундаа 9940 мянган литр

Зүсмэл материал 1696.7 м³

Түгээсэн цэвэр ус 7090.4 мянган м³