Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

Он сонгох:

2017 оны тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд


зорчигч тээвэр. сая хүн

ачаа тээвэр. мян.тонн

0.0213

0.8250

212.2

2.6

3.1

21 212.3

22 699

АВТО ТЭЭВРИЙН ҮЗЛЭГ 2017

Суудлын

388 448

Тусгай

8 650

Автобус

18 550

Ачааны

120 751