Боловсрол

Бүх шатны боловсролын сургалтын байгууллагын тоо, суралцагчид, төгсөгчид, элсэгчид, багш нарын тоог боловсролын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр гаргав. Ерөнхий боловсролын сургууль (ЕБС)-д хамран сургалтын хувь, сурагч-багшийн харьцаа, сургууль завсардалтын хувь, их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн анхан, дунд шатны сургуульд суралцагчид, төгсөгчдийн тоог Боловсролын олон улсын стандарт ангиллын дагуу гаргалаа. Энэхүү ангиллыг 1997 онд шинэчлэн мөрдөж эхэлсэн бөгөөд уг ангиллаар боловсролыг 0-6 түвшингээр гаргав.

Он сонгох:


778

ЕБС тоо 2016/2017

28 889

ЕБC Үндсэн багшийн тоо 2016/2017

552

мянга

ЕБС сурагчдын тоо 2016/2017