Хууль эрх зүй, гэмт хэрэг

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна.

БүлэгХүснэгтийн нэрМэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-05-03
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, ажил мэргэжил, хүйсээр 2019-05-03
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, насны бүлгээр 2019-05-03
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИД, боловсролын зэргээр 2019-05-03
Хууль эрх зүй ХУУЛЬЧИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ШАЛГАЛТАНД ТЭНЦСЭН ЭРХ ЗҮЙЧИД 2019-05-03
Хууль эрх зүй ШИЙДВЭРЛЭСЭН ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ХҮСЭЛТ 2019-05-03
Хууль эрх зүй ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН НӨХӨРЛӨЛ 2019-05-03
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, жил, сараар 2019-10-14
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, сар, жилээр 2019-10-14
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, хүйсээр, насны ангиллаар, сараар 2019-10-14
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГТ ХОЛБОГДСОН НИЙТ СЭЖИГТЭН, ЯЛЛАГДАГЧДЫН ТОО, гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдлаар, сараар 2019-10-14
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн төрлөөр, сумаар, жилээр 2018-04-09
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ, НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, тэрбум төгрөгөөр, сар, жилээр 2019-10-14
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТОО, хэргийн ангиллаар, сумаар 2019-04-09
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал,сумаар, жилээр 2019-04-10
Гэмт хэрэг ГЭМТСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ХОХИРОГЧ БАЙГУУЛЛАГА, хариуцлагын хэлбэрээр, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ХОХИРОГЧ ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, нийгмийн байдлаар, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН ХӨДӨЛМӨРИЙН МАРГААН, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-20
Гэмт хэрэг ШҮҮХЭЭР ЯЛ ШИЙТГҮҮЛСЭН ХҮНИЙ ТОО, хүйс, насны ангилал, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ БОЛОН НӨХӨН ТӨЛҮҮЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, сая төгрөгөөр, сум, дүүргээр, өмчийн хэлбэрээр, жилээр 2019-04-10
Гэмт хэрэг ХҮНИЙ АМЬД ЯВАХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-18
Гэмт хэрэг ХҮНИЙ БЭЛГИЙН ЭРХ ЧӨЛӨӨ, ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг МАЛ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг АВЛИГЫН ХЭРГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТ, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг АВЛИГЫН ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРОЛ, тэрбум төгрөгөөр, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАЙЛАН, жилээр 2019-03-15
Гэмт хэрэг 16, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ 10000 ХҮНД НОГДОХ БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг 16, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ 10000 ХҮНД НОГДОХ ШҮҮХЭЭР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-19
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, хэргийн ангилал, төрлөөр 2019-03-22
Гэмт хэрэг ХОХИРСОН ХҮН, хүйс, насны ангилал, гэмт хэргийн төрлөөр 2019-04-15
Гэмт хэрэг БҮРТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, хэргийн төрлөөр 2019-04-19
Гэмт хэрэг ХҮНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАЛДАШГҮЙ БАЙДЛЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр 2019-03-20
Гэмт хэрэг НАС БАРСАН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэлээр 2019-03-20
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН ЯЛЛАГДАГЧ, гэмт хэргийн төрлөөр 2019-05-31
Гэмт хэрэг ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС ХОХИРСОН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, дүүргээр, насны бүлгээр, жилээр 2019-06-07