ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ХҮН АМЫН ТОО, бүс, аймаг/нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Тайлант оны эхний болон эцсийн хүн амын тооны дунджаар илэрхийлэгдэнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Тайлант оны эхний болон эцсийн хүн амын тооны дунджаар илэрхийлэгдэнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-21
7 Эх сурвалж
Хүн амын статистик
Тайлбар
Тайлбар: Монгол улсад оршин суугаа хүн амын тоонд Монгол улсад байнга оршин суугаа Монгол Улсын иргэд болон 6, түүнээс дээш сарын хугацаагаар сууж байгаа гадаадын иргэдийн тоо орсон болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0