ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, өрхийн гишүүдийн тоогоор

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Өрхийн гишүүдийн тоо (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
“Өрх толгойлсон эх” гэж нөхөр нь нас барсан, эсвэл сураггүй алга болсон нь шүүхээр тогтоогдсон, гэрлэлтээ цуцлуулсан, эцэг байх эрхээ шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлуулсан, хасуулсан бол тухайн шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаанд, гэрлэж байгаагүй боловч хүүхэд төрүүлсэн болон үрчлэн авсан хүүхэдтэй ганц бие эхийг хамааруулан ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Маягтын үзүүлэлт тус бүрээр тооцно
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-15
7 Эх сурвалж
Үндэсний статистикийн хороо, Нийгмийн зарим үзүүлэлт
Тайлбар
Тайлбар: Аймгаас ирүүлсэн албан бичгийн дагуу тодруулга хийж өөрчлөлт оруулсан болно.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0