Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Үрчлэн авагч нь хүүхэд үрчлэн авсан тухайгаа иргэний гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн тухайн шатны албанд бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан тохиолдлыг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал
Үрчлэн авагч нь хүүхэд үрчлэн авсан тухайгаа иргэний гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн тухайн шатны албанд бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан тохиолдлыг ойлгоно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Хагас жил, Жил
5 Хэмжих нэгж
хүн
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-03-14
7 Эх сурвалж
Үндэсний Статистикийн Хороо, Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан, ХА-1
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0