ХҮН АМ ЗҮЙН АЧААЛАЛ, аймаг, нийслэлээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Насны төрөл (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-27 / Хугацааны давтамж: Жил 1963 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Хөдөлмөрийн насны 100 хүнд ногдох тэжээгдэгчийн тоо (15-аас доош, 65 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо) буюу хөдөлмөрийн бус насны хүн амын нийгэмд үзүүлж буй ачааллыг хүн амын насны бүлгийн бүтцээр илэрхийлнэ.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан