Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт Үрчлэлтэд үрчлэн авагч нь хүүхэд үрчлэн авсан тухайгаа иргэний гэр бүлийн асуудал эрхэлсэн тухайн шатны албанд бүртгүүлж, гэрчилгээ авсан тохиолдлыг ойлгоно.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2013 оны 12 сарын 25-ны өдрийн 01/149 тоот тушаал )
3 Тооцох аргачлал Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох үрчлэлтийн тоог илэрхийлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж Жил
5 Хэмжих нэгж Бусад (бичих)
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-03-23
7 Эх сурвалж Хүн амын статистик
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0