Монгол Улсын харьяат хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, дунд хувилбар 2Б, 2015-2045 он

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-10-20 / Хугацааны давтамж: Жил 2015 ~ 2045
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого