Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн амын хувьд тооцсон хүн амын тоо, хүйс, насны бүлэг, дунд хувилбар 1Б, 2020-2050 он

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Насны бүлэг (3)

ХҮЙС (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0