Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-11-13 / Хугацааны давтамж: Сар 2008-01 ~ 2019-10
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМ Хөдөлмөрийн яамны сарын мэдээ