Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-02-17 / Хугацааны давтамж: Улирал 2006-03 ~ 2019-04
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-21 / Хугацааны давтамж: Жил 1992 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Жилээрх үр дүнгийн эх үүсвэр 2009 оноос "Ажиллах хүчний судалгаа"-ны дүнгээр тооцож гаргасан. Харин өмнөх онуудад аймаг, нийслэлийн засаг захиргааны нэгжээс мэдээлдэг "Хүн амын ажил эрхлэлтийн жилийн тайлан"-гийн дүнгээр гаргаж байсан болно.
Улирлаарх үр дүнгийн эх үүвсэр "Ажиллах хүчний судалгаа"-ны дүнгээр болно.
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа