БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ИНДЕКС (2010=100%), эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, улирал, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бодит цалингийн индекс (1)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-09-17 / Хугацааны давтамж: Улирал 2014-01 ~ 2019-02
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-08 / Хугацааны давтамж: Жил 2005 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын хагас, бүтэн жилийн тайлан, НДС-1.4