Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2009 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Ингэхдээ тухайн (i) ажил мэргэжлээрх цалин хөлстэй ажиллагчдын нийт цалин хөлсний дүнг тэдгээр ажиллагчдын нийт ажилласан цагийн дүнд хувааж тооцсон болно. Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ажиллах хүчний судалгаа