8.8.1 Ажлын байр дахь хүнд болон хөнгөн осол гэмтлийн давтамжийн хувь, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-05 / Хугацааны давтамж: Жил 2016 ~ 2016
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Зөвхөн тохиолдлын тоог тооцох боломжтой, одоо гарч байгаа мэдээллээс давтамжийн хувийг тооцох боломжгүй.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО