SECU-1 Өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа тэтгэврийн наснаас дээш насны (65 болон түүнээс дээш насны)

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ангилал (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2012 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хуулиар эмэгтэйчүүд 55 наснаас, эрэгтэйчүүд 60 наснаас, дөрвөөс дээш тооны хүүхэдтэй эхчүүд 50 наснаас, цэргийн албан хаагчид 45 наснаас өндөр насны тэтгэвэр авах эрх үүснэ. Энэ үзүүлэлтэд дээрх ангиллын тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс хамрагдана. Энэ үзүүлэлт нь 100 хувиас дээш утгатай байж болно. Учир нь 45 болон түүнээс дээш насны цэргийн албан хааггчид, 55-с дээш насны эмэгтэйчүүд, 60-с дээш насны эрэгтэйчүүд, 4 хүүхэдтэй 50-с дээш насны эмэгтэйчүүд тэтгэвэрт гарахтай холбоотой. Энэ мэдээлэл зөвхөн үндэсний түвшинд гарна.Эх сурвалж: НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Нийгмийн даатгалын сангийн орлогын хагас, бүтэн жилийн тайлан, НДС-1.4