CONT-2 Хөдөлмөр эрхлэх насны хүн амд ХДХВ-ийн халдвартай хүн амын эзлэх хувь

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ангилал (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2004 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын улирлын мэдээлэл