CONT-2 Хөдөлмөр эрхлэх насны хүн амд ХДХВ-ийн халдвартай хүн амын эзлэх хувь

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ангилал (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-10-03
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0