Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-10-03
7 Эх сурвалж
Тайлбар
Тайлбар: * - Инфляцийн жилийн дундаж түвшин 2016 онд 0.7 хувь болж, өмнөх оноос 5.9 пунктээр буурахад хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлгийн үнэ 1.5 хувь, тээврийн бүлгийн үнэ 2.2 хувиар буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0