Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

ангилал (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 2010 ~ 2016
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: * - Инфляцийн жилийн дундаж түвшин 2016 онд 0.7 хувь болж, өмнөх оноос 5.9 пунктээр буурахад хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлгийн үнэ 1.5 хувь, тээврийн бүлгийн үнэ 2.2 хувиар буурсан нь голлон нөлөөлсөн байна.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО