Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг, нийслэл (3)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-23 / Хугацааны давтамж: Улирал 2019-01 ~ 2019-03
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-15 / Хугацааны давтамж: Жил 2016 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАМ Хөдөлмөрийн яамны сарын мэдээ