Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг, нийслэл (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хүн

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Хөдөлмөрийн хамтын маргаан гэж хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулах биелүүлэх биелэлтэнд нь хяналт тавих явцад гэрээ хэлэлуээрт оролцогч талуудын үүссэн саналын зөрүүг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Хөдөлмөрийн хамтын маргааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2014 оны 12 сарын 19-ний өдрийн А/158 тоот тушаал)
3 Тооцох аргачлал
Тайлант хугацаанд бүртгэгдсэн хамтын маргааны тоо
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
тоо
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-22
7 Эх сурвалж
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0