Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Бүрэлдэхүүн (3)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-09-05 / Хугацааны давтамж: Улирал 2005-01 ~ 2018-02
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: ) 2010-2014 оны гүйцэтгэл нь 2010 оны гүйцэтгэлд суурилж байгуулсан нөөц ашиглалтын хүснэгтийн үр дүнгээр тодотгосон тооцоолол болно.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО