ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭР БОЛОН БЕНЗИН ТҮЛШНИЙ 7 ХОНОГИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭ

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

(1)

Хугацаа (огноо)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-22 / Хугацааны давтамж: огноо 2018-01-03 ~ 2019-08-21
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны сарын мэдээ