Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бүлэг (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-18 / Хугацааны давтамж: Сар 2001-01 ~ 2019-09
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2006 оноос хэрэглээний үнийн индексийг хувийн зориулалттай хэрэглээний бараа, үйлчилгээний ангилалын үндсэн 12 бүлгийн түвшинд нэгтгэн тооцож байна.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн мэдээ