АЙМГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, өмнөх оны жилийн эцэстэй харьцуулснаар, бүлгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Бүлэг (2)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-18 / Хугацааны давтамж: Сар 2011-01 ~ 2019-09
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Жижиглэн худалдааны үнийн мэдээ