ИРГЭДИЙН ЗЭЭЛИЙН ДАНСНЫ ТОО, сарын эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл


Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Арилжааны банкууд болон Монголын ипотекийн корпорациас олгосон иргэдийн зээлийн дансны тоо.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын 23-ны 01/116 )
3 Тооцох аргачлал
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2020-06-12
7 Эх сурвалж
Монголбанк
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0