Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (3)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: тэрбум.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Засгийн газрын дотоод өр: Өрийн хэрэгслээр үүсгэж, Монгол Улсын Засгийн газраас бусдын өмнө хүлээсэн төлбөрийн үүргийг ойлгоно. Засгийн газрын гадаад өр: Монгол Улсын Засгийн газрын эдийн засгийн харьяат бус аливаа этгээдэд төлөх өрийн хэрэгслээр үүсгэгдсэн төлбөрийн үүргийг ойлгоно. Үүнд гадаад зээл, өрийн бичиг, дотоод үнэт цааснаас эдийн засгийн харьяат бус этгээдийн эзэмшиж буй дүн болон бусад өрийн хэрэгслээр үүсгэгдсэн төлбөрийг хамруулна
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Засгийн газрын дотоод өр, засгийн газрын гадаад өрийн нийлбэр байна.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Улирал
5 Хэмжих нэгж
тэрбум.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-10
7 Эх сурвалж
Сангийн яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0