УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО , ЗАРЛАГА, ТЭНЦЭЛ, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Улсын дүн (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого гэж гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн тэнцвэржүүлсэн орлого, нэгдсэн төсвийн суурь орлогын нийлбэрийг хэлнэ. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл” гэж нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого, нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын зөрүүг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Тэнцвэржүүлсэн орлого нь татварын болон татварын бус орлогоос бүрдэнэ. Татварын орлогод орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын орлого, хөрөнгийн албан татвар, нэмэгдэл өртгийн албан татвар, онцгой албан татвар, тусгай зориулалтын орлого, гадаад үйл ажиллагааны орлого, бусад татвар, төлбөр, хураамжийн орлогыг оруулна. Татварын бус орлого нь нийтлэг татварын бус орлого, хөрөнгийн орлого, тусламжийн орлого, улсын төсөв орон нутгийн төсөв хоорондын шилжүүлгээс бүрдэнэ. Төсвийн зарлагыг урсгал зардал, хөрөнгийн зардал, цэвэр зээл гэж ангилна. Урсгал зардалд бараа, үйлчилгээний зардал, зээлийн үйлчилгээний төлбөр, татаас ба шилжүүлэг багтана. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцлийг (ашиг/алдагдал) нийт тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламж, нийт зарлага, цэвэр зээлийн зөрүүгээр тодорхойлно.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-17
7 Эх сурвалж
Сангийн яам
Тайлбар
Тайлбар: Монгол Улсын нэгдсэн төсөв нь улсын төсөв, орон нутгийн төсөв болон нийгмийн даатгалын сангийн
төсвөөс бүрдэнэ.
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0