МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ, өссөн дүнгээр, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Бүгд (1)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
Төсвийн тэнцэл гэж тухайн төсвийн жилийн төсвийн нийт орлого, зарлагын зөрүүг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Төсвийн тэнцэл гэж тухайн төсвийн жилийн төсвийн нийт орлого, зарлагын зөрүүг хэлнэ.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Сар
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-06-13
7 Эх сурвалж
Сангийн яам, Монгол улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0