УЛСЫН ТӨСВӨӨС ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОСОН САНХYYГИЙН ДЭМЖЛЭГ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

AIMAG (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг

Мета мэдээлэл
1 Тодорхойлолт
“Санхүүгийн дэмжлэг” гэж төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор олгох хөрөнгийг хэлнэ.
2 Аргачлал, арга зүйн нэр
3 Тооцох аргачлал
Төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор орон нутгийн төсөвт олгосон хөрөнгийн дүн.
4 Үзүүлэлтийг тооцох давтамж
Жил
5 Хэмжих нэгж
сая.төг
6 Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа 2022-04-29
7 Эх сурвалж
Сангийн яам
Тайлбар
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0