БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Бойжилт (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-13 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2018-01
Хугацааны давтамж: Жил 1971 ~ 2011

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого