БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах |   Татах  |

Аймаг (3)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       
 •       
 •       
 •   
 •       

Бойжилт (2)

 •   
 •     
 •     
 •     
 •     
 •     

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-15 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2017-02


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого