БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |

Аймаг (3)

Бойжилт (2)

Хугацаа ( Улирал )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-10-18 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2017-03

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого