БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, бүс,аймаг, нийслэл, сумаар, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Засаг захиргааны нэгж (4)

Бойжилт (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2016-07-01 / Хугацааны давтамж: Жил 1991 ~ 2015

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого